GDPR

INTEGRITETSPOLICY

GDPR och insamling av data

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.

GDPR även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller all EU-länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet.

Det innebär också att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, så som namn, telefonnummer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår affärsrelation och uppdrag.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Sigtunabygdens Ryttarförening (nedan kallad SBRF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för verksamheten.

Verksamheten har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med företagets verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Vad vi använder dina personuppgifter till?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera ert ridande, ridskolegrupper, informera om varsamheten och ridskolan, kallelser till läger och event, vid tävlingar, fakturering och andra delar knutna till vår verksamhet hos oss.

Vi behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och kommunen.

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som skrev vid:

 • Lektionspärmen
 • E-postutskick
 • Fakturering
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Försäkringsbolag
 • Kontakt med ridelev
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Utöver vår e-postleverantör Telia.

Vi lagrar i Telias maildomän mailkorrenspondens och annan data knutna till vår kommunikation med våra ridelever, närstående och presumtiva ridelever.

Detta gör vi för att underlätta vår relation samt möjligheten att informera om verksamheten. Vi vill i minsta möjliga mån spara onödig persondata, men spar viss data för att underlätta vår relation.

Utöver detta kommer uppgifterna inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om vi vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Genom att vara ridelev hos oss accepterar du att och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i SBRF har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Detta kan du göra kostnadsfritt en gång per kalenderår
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta SBRF ordförande för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Har du frågor om SBRFs ridskoleverksamhet, personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar vårt personuppgiftsombud.

Therese Kristersson

070-670 81 62
Sigtuna.ridskola@telia.com