Sociala medier

Policy för kommunikation och sociala medier

Sigtunabygdens Ryttarförening skall hålla sina medlemmar och dess föräldrar väl informerade om föreningen och dess verksamhet.

Definition av sociala medier

Med sociala medier avses Facebook, Instagram, Messenger, TikTok, Whatsapp, Snapchat, Youtube och andra liknande plattformar, appar eller forum.

Föreningen har ett officiellt Facebook-konto samt ett Instagramkonto. Ungdomssektionen har ett separat Facebook-konto samt ett separat instagramkonto.

Dessa uppdateras av en eller flera av verksamheten utsedda personer. Respektive huvudledare ansvarar för att de personer som finns med på bild i dessa kanaler har lämnat sitt samtycke till publicering.

Policyns efterföljande

Som medlem i Sigtunabygdens ryttarförening förbinder du dig att följa föreningens sociala medier-policy.

Exempel på information som publiceras via föreningens Facebooksida, Instagramkonto, Hemsidan eller e-post:

 • information om avslutning, läger och tävling
 • information från föreningen angående terminsanmälan och terminsavgifter
 • nyheter och dagliga händelser

Ridläraren eller någon av gruppens hjälpledare ansvarar för att den för gruppen relevanta informationen förmedlas till eleverna och deras föräldrar.

Det är upp till varje elev / målsman att säkerställa att föreningen har uppdaterade kontaktuppgifter till eleven för utskick via e-post.

Exempel på information som skickas via chattgrupp i Whatsapp, Messenger, Facebookgrupp eller Snapchatgrupp:

 • information om dagens lektion och hästar, meddelande kring utrustning

Villkor för chattgrupperna:

 • Alla gruppens medlemmar får vara med.
 • Inga personuppgifter får förmedlas i chatten.
 • Inga kränkande eller nedsättande kommentarer får göras.
 • Visa respekt mot andra elever, ledare och hästarna.
 • Var alltid korrekt och använd sunt förnuft.

Föreningen ansvarar för att dessa riktlinjer upprätthålls i denna gruppchatt. Föreningen kommer att agera mot den eller de personer som bryter mot dessa riktlinjer. I första och andra fallet utdelas en varning, i tredje fallet kan eleven stängas av från sociala kanaler som föreningen förfogar över, inklusive chattgrupper.

Håll alltid god ton

Föreningens medlemmar förväntas hålla god ton i interaktioner med andra medlemmar i sociala medier även via privata kanaler och konton.

Att sprida rykten eller tala illa om eller till andra medlemmar, hästarna eller ledarna även på privat kanal eller konto kan leda till åtgärd från föreningens sida i form av samtal med medlemmen eller medlem och målsman om berörd medlem är under 18 år.

En tumregel är att om medlemmar inte skulle säga samma sak eller använda samma ord när de pratar med varandra i klubbhuset eller stallet så uttrycks det inte heller det på sociala medier.

I första och andra fallet utdelas en varning, i tredje fallet kan medlemmar som bryter mot ovanstående stängas av från sociala kanaler som föreningen förfogar över, inklusive chattgrupper.

Tänk på vad du publicerar

Ridlärarna på respektive ridlektion bestämmer om det är tillåtet att fotografera eller filma på ridlektionerna och andra tillfällen i ridskolans och ridklubbens regi.

Medlemmar ska alltid be alltid om lov och publicera inte utan tydligt tillstånd från ridlärare och den som har filmats. Så kallade Be Real-notifikationer ska inte leda till att medlemmar delar film eller bild på en ridlektion och en annan elev, även om det är någon medlemmen känner, utan att prata med ridlärare och personen på filmen eller bilden först. Säger ridlärare eller medlemmen på filmen eller bilden att de inte vill att filmen eller bilden publiceras, ens i privata kanaler, så ska filmen eller bilden raderas genast.

Om medlemmar publicerar bilder och text om ridskolan, ridklubben, hästarna, ledarna eller andra som vistas på ridskolan kan medlemmen utgå ifrån nedanstående sex punkter

 • Använd en god ton och ett respektfullt språk
 • Osakliga kommentarer är inte tillåtet
 • Visa respekt för alla du skriver om
 • Opassande, stötande, hånfulla och kränkande kommentarer är inte tillåtet
 • Personangrepp, påhopp och förlöjliganden är inte tillåtet
 • Tänk på säkerheten! Filma/fotografera och publicera inte saker som riskerar skada på enskilda medlemmar, hästarna, anläggningen och dess byggnader och utrustning. Inga likes är värda risken att någon skadas eller far illa i processen.

Särskilt allvarliga fall

I särskilt allvarliga fall lutar sig föreningen mot Svenska ridsportsförbundets stadgar angående uteslutning av medlemmar som "motarbetar föreningens ändamål eller intressen" eller som handlar på ett sätt som går emot föreningens värdegrund.[1]

Som särskilt allvarliga fall räknas upprepade olämpliga meddelanden och postningar, direkta eller indirekta hot, trakasserier och mobbing. I sådana fall där styrelsen för ridklubben och ridskolans personal bedömer det som skäligt kan även polisanmälan för olaga hot upprättas.

Tänk på att förolämpningar och förtal också räknas som lagbrott! En förolämpning är beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, enligt lagtexten.[2]

Om medlemmar blir utsatta

Medlem som blir utsatt för något som bryter mot ovanstående policy kan berätta för en vuxen som de litar på eller prata direkt med ungdomsledare, ridlärare eller styrelsemedlem för att uppmärksamma ridklubben på det som har hänt.

Verksamhetsledare som blir uppmärksammad på brott mot policyn skall informera ridskolechef, som i sin tur informerar styrelseordförande initialt att det finns ett pågående ärende som utreds.

Förekommer särskilt allvarliga fall ska hela styrelsen informeras om situationen, men anonymitet skall i möjligaste mån behållas om de inblandade individerna.

Vid särskilt allvarliga fall där styrelsen måste ta beslut om tillfällig avstängning eller uteslutning ur klubben måste individen som är föremål för beslutet namnges på mötet men skall ej nämnas i skrift i protokollet.

________

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort. Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas, inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

________

[1] Ridsportförbundets stadgar

§5 Utträde och uteslutning

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/forening/var-ridklubb/09-stadgar.pdf Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

[2] Förolämpning

Om det inte är förtal, kan det istället vara förolämpning. För förolämpning döms den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det regleras i brottsbalken 5 kap. 3 §.

En straffbar förolämpning kan uttryckas genom bland annat ord. Det kan exempelvis vara fråga om kränkande uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung, sexuella läggning eller könstillhörighet eller på något funktionshinder eller särpräglat drag i utseendet. Avgörande är om gärningen typiskt sett är sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Uttalandet måste på ett mer personligt plan kunna träffa den angripna. Det ska inte bara vara på något som enligt en social norm rent allmänt kan anses som förargande.

Förtal

I brottsbalken 5 kap. 1 § sägs att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning, döms för förtal.

En förutsättning för förtal är att en uppgift lämnas och att det sker till någon annan än den beskyllde. Brottet är fullbordat när uppgifter har kommit till tredje mans kännedom.

Det krävs att det är en uppgift, och inte bara ett värdeomdöme. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. Det krävs däremot inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna uppgiften i samhället. Istället räcker att uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande för andras missaktning. Det krävs därmed inte någon bevisning att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning.